CV của bạn ghi cách liên hệ ra sao?

cách liên hệ

Những cách liên hệ nào nên được đưa vào CV để các nhà tuyển dụng có thể kết nối với bạn? Tại sao chúng ta nên cân nhắc về yếu tố này?

CV của bạn ghi cách liên hệ ra sao? Chi tiết »